Prezidentas (-ė)

Atstovauja FAA santykiuose su kitomis institucijomis; FAA vardu sudaro sutartis; Tvarko FAA turtą ir finansus, narių apskaitą ir veiklos dokumentus; Užtikrina narių susirinkimų sprendimų vykdymą; Sušaukia FAA narių Susirinkimą ir sudaro jo darbotvarkę; Rengia ir teikia Susirinkimui bei Valdybai kiekvienų praėjusių finansinių metų FAA veiklos ataskaitą.

Valdyba

FAA valdyba formuojama iš septynių narių, renkamų visuotiniame narių susirinkime. FAA valdyba svarsto ir tvirtina konkrečias FAA rengiamas programas; Nustato lėšų panaudojimo kryptis ir tvarką; Tvirtina įgyvendinamų projektų finansavimo sąmatas; Priima sprendimus dėl ilgalaikio turto įsigijimo; Atlieka kitus FAA Susirinkimo pavestus uždavinius.

Iždininkas / vyr. finansininkas

Tvarko FAA finansinius reikalus, veda finansinę apskaitą. Pateikia metinę ataskaitą ir kitas finansines ataskaitas Valdybai ir Prezidentui.

Programų vadovai

Organizuoja, planuoja, įgyvendina ir vadovauja bendrai programos (grupės/projekto) veiklai; Padeda grupės (programos/projekto) nariams tarpusavyje pasidalinti konkrečius darbus bei atsakomybės sritis; Atsakingi už sklandžią programos (grupės/projekto) veiklą.
Nerijus Datkūnas
Etikos programos vadovas (-ė)
Marius Jankauskas
Įmonių finansų programos vadovas (-ė)
Eladijus Kirijanovas
Tarpinstitucinių ryšių programos vadovas (-ė)
Karolina Kriščiukaitytė
Profesinės kvalifikacijos programos vadovas (-ė)
Mindaugas Vaičiulis
Investavimo programos vadovas (-ė)

Narystės komitetas

Vykdo naujų FAA narių priėmimo procedūras. Priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo.

Etikos komitetas

FAA narių etikos kodekso laikymosi klausimų nagrinėjimas. Siūlo FAA etikos kodekso ir profesinės veiklos standartų pakeitimus.